Authentic 150cc Zhuni clay Yixing Teapot

150 ML Small Zhuni Teapot