Double Line Round Zhuni clay yixing teapot

Double Line Round Zhuni clay teapot