Meng Chen Zhuni clay teapot

Meng Chen Zhuni clay teapot